دستگاه‌های دولتی به وزارت راه زمین نمی‌دهند

دستگاه‌های دولتی به وزارت راه زمین نمی‌دهند

با گذشت نزدیک به 6 روز از مهلت قانونی دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی، میزان زمین‌های واگذار شده به وزارت راه و شهرسازی نزدیک به صفر گزارش شده است. به گفته فارس، با توجه به ترک ‌فعل صورت گرفته توسط دستگاه‌ها، بنا بر تبصره یک ماده 10 قانون مذکور، چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده در مدت دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کنند.

ارسال دیدگاه