آموزش عالی یک حکمران واحد می‌خواهد

آموزش عالی یک حکمران واحد می‌خواهد

ابراهیم صالحی عمران، رئیس انجمن آموزش عالی با اشاره به موضوع ادغام وزارت بهداشت و وزارت علوم به فارس گفت: ارائه آموزش‌ها و توسعه علمی نیاز به یک حکمرانی واحد دارد و دور کردن حیطه‌ها و شاخه‌های به هم پیوسته علم از یکدیگر کار چندان صوابی به نظر نمی‌رسد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه