چین و آغاز عصر جدید

مهدی کیانیکارشناس مسائل شرق آسیا از دید حزب کمونیست چین، مجمع عمومی ششم این کشور سرآغاز تاریخی جدید در راه «هدف 100 ساله دوم» (تبدیل چین به جامعه‌ای سوسیالیستی کاملاً مدرن در صدمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین در سال 2049) است.