نگرانی‌های بانکی در سند تحول دولت
قدس یکی از بخش‌های مهم برنامه دولت برای پیشرفت اقتصادی را بررسی می‌کند

سند تحول دولت که یکی از وعده‌های اساسی رئیس‌جمهور و وزیران دولت سیزدهم در زمان انتخابات ریاست جمهوری بود، قرار است به‌ زودی با محوریت تحول‌گرایی در موضوعات اقتصادی و اجتماعی رونمایی شود. در همین راستا سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به‌تازگی درباره این موضوع گفته است: «سند تحول دولت آماده ‌شده و به ‌زودی رونمایی خواهد شد. این سند اقدام مهمی است و کار کارشناسی دقیق و عمیقی انجام‌ شده و پژوهشگاه‌های مختلف نظر داده‌اند. این سند از پشتوانه علمی و تجربی قوی برخوردار است و اهداف بیانیه گام دوم در آن لحاظ شده است».

نگرانی‌های بانکی در سند تحول دولت
قدس یکی از بخش‌های مهم برنامه دولت برای پیشرفت اقتصادی را بررسی می‌کند

سند تحول دولت که یکی از وعده‌های اساسی رئیس‌جمهور و وزیران دولت سیزدهم در زمان انتخابات ریاست جمهوری بود، قرار است به‌ زودی با محوریت تحول‌گرایی در موضوعات اقتصادی و اجتماعی رونمایی شود. در همین راستا سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به‌تازگی درباره این موضوع گفته است: «سند تحول دولت آماده ‌شده و به ‌زودی رونمایی خواهد شد. این سند اقدام مهمی است و کار کارشناسی دقیق و عمیقی انجام‌ شده و پژوهشگاه‌های مختلف نظر داده‌اند. این سند از پشتوانه علمی و تجربی قوی برخوردار است و اهداف بیانیه گام دوم در آن لحاظ شده است».