سفر به جایی که نه شهر است و نه روستا
یک دهه از نصب ستون‌های بتنی در مرز محدوده شهری مشهد گذشت

گورستان نخاله‌های ساختمانی در محدوده شهریانتهای خیابان نجف در بولوار توس مقصد ما می‌شود. جایی که می‌توان ستون‌های بتنی زیادی را پیدا کرد. در محدوده نوده تقریباً هر چند قدمی یکی از این ستون‌ها کاشته شده است. آنچه در نگاه اول ذوق هر بیننده‌ای را کور می‌کند این است که منطقه‌ای وسیع از آن محدوده به دلیل تخلیه نخاله‌های ساختمانی پیش و پس از ستون‌ها، آنجا را به گورستانی از نخاله‌ تبدیل کرده که وجود آن‌ها می‌تواند منشأ بیمارهای زیادی ازجمله سالک برای ساکنان منطقه باشد.

سفر به جایی که نه شهر است و نه روستا
یک دهه از نصب ستون‌های بتنی در مرز محدوده شهری مشهد گذشت

گورستان نخاله‌های ساختمانی در محدوده شهریانتهای خیابان نجف در بولوار توس مقصد ما می‌شود. جایی که می‌توان ستون‌های بتنی زیادی را پیدا کرد. در محدوده نوده تقریباً هر چند قدمی یکی از این ستون‌ها کاشته شده است. آنچه در نگاه اول ذوق هر بیننده‌ای را کور می‌کند این است که منطقه‌ای وسیع از آن محدوده به دلیل تخلیه نخاله‌های ساختمانی پیش و پس از ستون‌ها، آنجا را به گورستانی از نخاله‌ تبدیل کرده که وجود آن‌ها می‌تواند منشأ بیمارهای زیادی ازجمله سالک برای ساکنان منطقه باشد.

سفر به جایی که نه شهر است و نه روستا
یک دهه از نصب ستون‌های بتنی در مرز محدوده شهری مشهد گذشت

گورستان نخاله‌های ساختمانی در محدوده شهریانتهای خیابان نجف در بولوار توس مقصد ما می‌شود. جایی که می‌توان ستون‌های بتنی زیادی را پیدا کرد. در محدوده نوده تقریباً هر چند قدمی یکی از این ستون‌ها کاشته شده است. آنچه در نگاه اول ذوق هر بیننده‌ای را کور می‌کند این است که منطقه‌ای وسیع از آن محدوده به دلیل تخلیه نخاله‌های ساختمانی پیش و پس از ستون‌ها، آنجا را به گورستانی از نخاله‌ تبدیل کرده که وجود آن‌ها می‌تواند منشأ بیمارهای زیادی ازجمله سالک برای ساکنان منطقه باشد.