مردان آسمانی

محمد حسین زارع حسینی فرزند: حسن متولد : 4/7/1345شهادت: 3/9/1365محل تولد : گنابادمحل شهادت : آبادان 

پایان فراق ۳۴ ساله
بیرجند میزبان خانواده شهید علیرضا حسینی شد