دیگر غریب نیستی ‌ای آشناترین...
پای صحبت حجت‌الاسلام محمدجواد زمانی، شاعرآیینی در حال‌وهوای چهارشنبه‌های امام رضایی

«خورشید گرم چیدن بوسه ز ماه توست/ گلدسته‌ها منادی شوق پگاه توست/ آری شگفت نیست که بی‌سایه می‌روی/ خورشید هم ز سایه‌نشینان ماه توست/ از چشم آهوان حرم می‌توان شنید/ این دشت‌ها به شوق شکار نگاه توست/ بالای کاشی حرم تو نوشته است/ هرجا دلی شکست همان بارگاه توست...» بهترین مطلع برای گفت‌وگویی که مصاحبه شونده‌اش، شاعر باشد و صحبت‌هایش را با ابیاتی در مدح حضرت رضا(ع) به پایان برده باشد، می‌تواند قسمتی از یک ترکیب‌بند از همین جنس از او باشد. حجت‌الاسلام محمد جواد زمانی، شاعر آیینی و پژوهشگر این حوزه که کتاب فرهنگ‌نامه هشت جلدی هنر و ادب آیینی را نیز منتشر کرده به مناسبت چهارشنبه‌های امام رضایی به ما از الهام و جوشش شعر در شعاع انوار روضه منور امام رضا(ع) گفته است.

دیگر غریب نیستی ‌ای آشناترین...
پای صحبت حجت‌الاسلام محمدجواد زمانی، شاعرآیینی در حال‌وهوای چهارشنبه‌های امام رضایی

«خورشید گرم چیدن بوسه ز ماه توست/ گلدسته‌ها منادی شوق پگاه توست/ آری شگفت نیست که بی‌سایه می‌روی/ خورشید هم ز سایه‌نشینان ماه توست/ از چشم آهوان حرم می‌توان شنید/ این دشت‌ها به شوق شکار نگاه توست/ بالای کاشی حرم تو نوشته است/ هرجا دلی شکست همان بارگاه توست...» بهترین مطلع برای گفت‌وگویی که مصاحبه شونده‌اش، شاعر باشد و صحبت‌هایش را با ابیاتی در مدح حضرت رضا(ع) به پایان برده باشد، می‌تواند قسمتی از یک ترکیب‌بند از همین جنس از او باشد. حجت‌الاسلام محمد جواد زمانی، شاعر آیینی و پژوهشگر این حوزه که کتاب فرهنگ‌نامه هشت جلدی هنر و ادب آیینی را نیز منتشر کرده به مناسبت چهارشنبه‌های امام رضایی به ما از الهام و جوشش شعر در شعاع انوار روضه منور امام رضا(ع) گفته است.

دیگر غریب نیستی ‌ای آشناترین...
پای صحبت حجت‌الاسلام محمدجواد زمانی، شاعرآیینی در حال‌وهوای چهارشنبه‌های امام رضایی

«خورشید گرم چیدن بوسه ز ماه توست/ گلدسته‌ها منادی شوق پگاه توست/ آری شگفت نیست که بی‌سایه می‌روی/ خورشید هم ز سایه‌نشینان ماه توست/ از چشم آهوان حرم می‌توان شنید/ این دشت‌ها به شوق شکار نگاه توست/ بالای کاشی حرم تو نوشته است/ هرجا دلی شکست همان بارگاه توست...» بهترین مطلع برای گفت‌وگویی که مصاحبه شونده‌اش، شاعر باشد و صحبت‌هایش را با ابیاتی در مدح حضرت رضا(ع) به پایان برده باشد، می‌تواند قسمتی از یک ترکیب‌بند از همین جنس از او باشد. حجت‌الاسلام محمد جواد زمانی، شاعر آیینی و پژوهشگر این حوزه که کتاب فرهنگ‌نامه هشت جلدی هنر و ادب آیینی را نیز منتشر کرده به مناسبت چهارشنبه‌های امام رضایی به ما از الهام و جوشش شعر در شعاع انوار روضه منور امام رضا(ع) گفته است.