تعارض منافع؛ بلای جان مولدسازی
قدس موانع پیش روی دولت برای افزایش درآمد از روش فروش اموال و دارایی‌ها را بررسی می‌کند

مینا افرازه | اگرچه دولت به‌دنبال بهره‌مندی از فروش اموال دولتی و مولدسازی دارایی‌ها به ‌عنوان یکی از راه‌های رفع کسری بودجه است، اما آمارهای اقتصادی حاکی از تحقق ‌بخش ناچیزی از درآمدهای پیش‌بینی ‌شده این حوزه است.