چرا خودکشی گناه کبیره است؟
دکتر محسن میرباقری پاسخ می‌دهد

ر اساس آموزه‌های قرآن و حدیث اهل بیت(ع) به محض آنکه انسانی خودکشی می‌کند فرشته‌های عذاب را مشاهده کرده و رویدادهایی برای او اتفاق می‌افتد.