طرحی مبهم در پشتوانه تحقیقاتی و پیامدهای اجتماعی
چرا طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برگشت خورد؟

بی‌توجهی به مصوبات شورای عالی فضای مجازییک کارشناس فضای مجازی و مدرس سواد رسانه‌ای معتقد است مهم‌ترین ایرادی که به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی وارد بود، نداشتن پیوست رسانه‌ای و ناآگاهی طراحان از حوزه رسانه است.