میکائیل دیانی
مستندساز

در جدیدترین قسمت برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند پرونده هولناک قاتل سریالی پاکدشت در تلویزیون باز شد.