نیروگاه هسته‌ای می‌تواند بحران آب را هم حل کند

شیرین‌سازی آب‌های شور توسط نیروگاه‌های اتمی می‌تواند ظرفیت بالایی در تولید روزانه آب آشامیدنی ایجاد کند. این میزان تولید آب و ذخیره‌سازی برق و آب می‌تواند مشکل آب را در کشور رفع کند.

الزامات عبور از بحران آب

مدتی است در مناطق مختلف کشور شاهد اعتراض‌‌های مردمی به وضعیت کمبود آب هستیم. چالش آب، بحران آب، بحران مدیریت آب و تنش آبی و یا هر عنوان دیگری که می‌شود روی وضع موجود آب در کشور گذاشت همه به یک مشکل اساسی اشاره می‌کنند؛ آب هست ولی کم است. این عبارت کوتاه حرف‌های زیادی درون خود نهفته دارد.

تنش آبی را به دانش‌بنیان‌ها بسپارید
چرا ۳۵۰ محصول علمی برای حل مشکلات حوزه آب، تجاری سازی نمی‌شود؟

ایران روی کمربند خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است و تنش‌های خشکسالی به‌شدت آن را تهدید می‌کند.

الزامات عبور از بحران آب

مدتی است در مناطق مختلف کشور شاهد اعتراض‌‌های مردمی به وضعیت کمبود آب هستیم. چالش آب، بحران آب، بحران مدیریت آب و تنش آبی و یا هر عنوان دیگری که می‌شود روی وضع موجود آب در کشور گذاشت همه به یک مشکل اساسی اشاره می‌کنند؛ آب هست ولی کم است. این عبارت کوتاه حرف‌های زیادی درون خود نهفته دارد.