نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه در بهارستان

نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه در بهارستان

رئیس مجلس در نخستین نشست مشترک قوای مقننه و قضائیه گفت: امروز هر سه قوه با یکدیگر هماهنگ و همدل هستند، اما این کافی نیست. باید هماهنگی و همدلی منجر به هم افزایی و کارآمدی شود و نتیجه آن را ذی نفعان یعنی مردم ببینند؛ یعنی اگر جلسه ای برگزار می شود خروجی آن باید اثر ملموس در زندگی مردم داشته باشد. امروز فرصت بسیار تنگ است، مردم بیش از هر زمان دیگری به کارآمدی ما نیاز دارند. به گزارش فارس قالیباف افزود: امروز فرصتی است که سه قوه دست در دست یکدیگر دهند و مسائل کشور را آسیب‌شناسی جدی کنند و ما باید با یکدیگر راه‌حل‌های مشترک بیابیم و نقشه‌های دشمنان را خنثی کنیم. همچنین در این نشست رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه ما باید مشکلات را خنثی و برطرف کنیم و مردم ما می‌توانند تحریم‌ها را خنثی کنند، گفت: اگر سه قوه دست به دست هم دهند و از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنند، قطعاً می‌توانند تحریم‌ها را خنثی کنند و به اهداف عالی نظام برسند.

برچسب ها :

مجلس

قوه قضائیه

ارسال دیدگاه